فه رشه لکستان

چو ایران نباشد تن من مباد ---فه رشه کلمه ای لکی به معنای پرتو-درخشش

عینعلی تیموری:آوازی سوزناک دارد ازمقامهای بسیاری در مور ها ی خود استفاده می کند اهل طایفه گه رمه ی  کشماهورمی باشد وهم اکنون در کرمانشاه ساکن است دوران کهولت عمر خود را طی می کند اما هنوز آوایش هوش از سر آدم می رباید                                                                               اقبال باقری:بلبل آوای اهورایی(دنگ)-دنگ را به سبک گراوندی به طرزی شکوهمند می خواند-در آواز زیر وبم استاد بود-حنجره ای فوق العاده داشت-بسیار دیر به خستگی حنجره می رسید -مردی خوش مشرب وزیبارو بود -بلند قد وچهارشانه بود-در عالم رفاقت بی نظیر بود-آوای سرکشش جان را به پرواز دز وادی بی نشانی سوق میداد-خانواده اش جملگی مور را با الحان خوش میسرودند-اما افسوس بسیار زود دلهای اندوهناک مردم لکستان را تنها گذاشت ودر اوج جوانی وقله ی هنر رخت مرگ در بر پوشیدوچه خوش می سرود:کدخدای بی منت شیر دهنچاک           سفید برگ پوشای گلرم بی وه خاک              واینچنین بود که چند روز پیش از مرگش در گورستان روستای فرخ آباد میشنان جایگه دفن خود را تعیین وبه اطرافیان گفته بود مرا در این جا به خاک بسپاریدسبب درگذشتش از این دنیا فانی ایست قلبی بود وبا مرگش دوستارانش را اندوهگین نمود ونام نیکش همیشه ورد زبانهاست                                        اسی کوشکی : از خاندان کوشکی می باشد مور را به زیبایی میسرود آوایش اندوهی باستانی را درخود داشت ایشان اکنون در قید حیات نمی باشد  .                                                                     حیدری : شادروان حیدری نیز یکی از مورآران جنوب لکستان می باشد دارای اواز اندوهناکی بود ومور را به زیبایی هر چه تمام تر می سرود در منطقه طرهان می زیست

فیض الله آزادی( گراوند): از مور آران بنام سبک جنوبی لکستان است او را به جرات می توان سردسته واستاد تمام مور آران این سبک نامید او تمام مقامهای مور را با استادی تمام میسرود وخود مبدع چندین مقام جدید بود او شکارچی ماهر وتفنگدار سرشناسی بود مدتی را با کرمی یاغی معروف گذرانده بود اصلش از طایفه بالوند بود ومادرش گراوند بود وبه همین خاطر از کودکی در سرزمین مادری بزرگ شده بود وبه همین خاطر همه اورا از ایل گراوند می شمارند

ان شاءالله(ایشالا): به سبک ایتیوندی می سراید در این سبک استادی به تمام معنا می باشد مر را در این سبک با زیبایی سحر آمیزی می خواند 

شاعباس(شاباس): او نیز در سبک ایتیوندی استاد است وتخیل را با رقص کلیمه های لکی به پرواز وا می دارد

به به: یکی از سرایندگان سبک ایتیوندی یا لکی شمالی می باشد

  بهرام :    از ایل بزرگ کاکا وند است و مور را به زیبایی  می خواند

خانمراد:   یکی از خوانندگان به سبک ایتیوندی می باشد

نبی :  از خاندان ضرونی وپیرو سبک مور لکی جنوبی می باشد

سی کرم :  جوانی است با حنجره ای بسیار لطیف وآینده ای بسیار در خشان او مور جنوبی را با استادی می سراید ودر آوای مور کاملا پیرو اقبال باقری می باشد به طوری که می توان صدای شادروان اقبال را در آوای او یافت